תחומי התמחות

הערכות נזקים

 • אש ושריפה לרבות נזקים קונסטרוקטיביים

 • מים והצפות לרבות שיקום בטכנולוגיות ייבוש מתקדמות

 • נזקי טבע לרבות סערה וסופה

 • פריצה, שוד וטרור לרבות ייעוץ למניעה אירועים נשנים

 • עבודות קבלניות לרבות תשתיות ושיקום פרויקטים

 • נזקים תוצאתיים לרבות אובדן רווחים

 • נזקי תעשיה לרבות שבר מכני וקלקול סחורה

 • זיהום סביבתי לרבות טיהור קרקעות

 • ציוד אלקטרוני וסייבר

 • נזקי חבויות לרבות אחריות מקצועית, חבות מוצר,
  Recall ובדיקת יחסים חוזיים

 • מחלקת רכוש הפרט

הערכות שווי

 • במשרדנו מחלקת שיערוכים בה מתבצעות הערכות שווי רכוש הן לחברות / רשויות לצרכי הערכת סכומי ביטוח והן לחברות פרטיות וציבוריות (IFRS) לצרכי רכישה, מיזוג, פירוק ושיעבוד.

 • במסגרת מחלקה זו בוצעו הערכות שווי למפעלים מובילים בתעשיית הפלסטיק בישראל, העכות שווי לגופי תקשורת לרבות תאגיד השידור הציבורי, ערוץ קשת 13, תעשייה ביטחונית מסווגת, מלנוקס, הערכות לחברות נדל"ן מניב ועוד.

עריכת סקרים

 • סקרים לצורכי סכומי ביטוח - פוליסות אש, שבר מכני, ציוד אלקטרוני וקבלנים

 • סקרי סיכונים – תעשייה ועסקים טרם עריכת פוליסה

 • סקרי מיגונים מורכבים

צור קשר

סניף מרכז:

תובל 40, רמת גן 

(מגדל ספיר - מתחם הבורסה)

טל': 03-6877128

פקס': 03-6877129

office@tom-zagul.co.il​

©2017 כל הזכויות שמורות לתום זגול בע"מ, שמאות סיקור וייעוץ.

סניף צפון:

שושנת הכרמל 14, חיפה

טל': 04-8419995